Regulamin

      
   REGULAMIN ZAKUPÓW
    
    
    w sklepie internetowym „Technotop.pl” prowadzonym pod adresem www.technotop.pl (Sklep Internetowy) przez firmę Technotop Dariusz Kocik z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Kościuszki 33 (05-500 Piaseczno) wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno po numerem wpisu 16827, NIP: 951-210-13-64, REGON: 140623215.
    
    I. Postanowienia ogólne
    
    1.      Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.technotop.pl.
    
    2.      Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
    
    3.      Osoby dokonujące zakupów w Sklepie Internetowym, o których mowa powyżej (Klienci) to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci biznesowi).
    
    4.      Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą być:towarami nie nowymi fabrycznie, końcówkami serii produkcyjnych,zwrotami ekspozycyjnymi, towarami fabrycznie nowymi. Produkty te, objęte są gwarancją producenta. Gwarancja ta obowiązuje na terenie Polski, a jej szczegółowe warunki uwzględnia karta gwarancyjna załączona do produktu (okres gwarancyjny jest wyszczególniony w opisie produktu na stronie serwisu www.technotop.pl). W przypadku upłynięcia okresu gwarancyjnego udzielana jest rękojmia. Aby zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji Klient powinien przedstawić dokument zakupu (paragon lub fakturę VAT).  
    
    5.    Gwarancja, a także prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązują, w momencie, gdy produkt nosi mechaniczne uszkodzenia.
    
    6.    W momencie wykrycia usterki produktu zakupionego w serwisie www.technotop.pl w trakcie okresu gwarancyjnego Klient zobowiązany jest przesłać produkt oraz wszystkie jego części składowe w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.
    
    7.      Klienci przyjmują do wiadomości, że niektóre z oferowanych egzemplarzy były wcześniej prezentowane innym klientom podczas realizacji procesu zamówienia. Powyższe powoduje, iż produkt może nosić jedynie ślady wypakowania, jednak nie jest to produkt uszkodzony.
    
    8.      Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w walucie polskiej, są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT – odpowiednio w wysokości 23% lub 8%. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów przesyłki (kosztów dostawy).
    
    9.      Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany cen produktów nie wpływają na zmianę ceny określonej w złożonym uprzednio przez Klienta zamówieniu.
    
    10.      Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT - według wyboru Klienta.
    
    11.      Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a firmą Technotop Dariusz Kocik z siedzibą w Piasecznie.
    
    12.  Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego, z którego korzystał Klient przy składaniu zamówienia, (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
    
    II. Składanie zamówień
    
    1.      Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez opcję „kup teraz” Klient dokonuje rejestracji – zakłada swoje osobiste Konto. Loginem do Konta jest podany przez Klienta adres mailowy. Korzystając z Konta w Sklepie Internetowym Klient posługuje się wskazanym przez siebie hasłem lub hasłem otrzymanym na podany adres email w sytuacji gdy, złożenie zamówienia nastąpiło wcześniej aniżeli założenia konta dla podanego adresu email.
    
    2.      Podczas składania zamówienia lub zakładania Konta w Sklepie Internetowym Klient podaje dobrowolnie następujące swoje dane osobowe: imię i nazwisko(ewentualnie nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP oraz dane niezbędne do wystawienia faktury), dokładny adres, adres email oraz numer telefonu kontaktowego. Przed potwierdzeniem powyższych danych w Sklepie Internetowym Klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.  
    
    3.      Złożenie zamówienia składa się z następujących elementów:
    
    a)      wypełnienia przez Klienta elektronicznego formularza zamówienia poprzez opcję „kup teraz” dostępną na stronie internetowej www.technotop.pl lub złożenia zamówienia drogą telefoniczną poprzez numery infolinii,
    
    b)      akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną Klient dokonuje akceptacji Regulaminu przy potwierdzaniu zamówienia.
    
    4.      Po złożeniu zamówienia, na adres e-mailowy Klienta, wysyłana jest automatyczna wiadomość elektroniczna zawierająca zestawienie złożonego zamówienia wraz z danymi Klienta.
    
    5.      W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną Sklep Internetowy przesyła zestawienie złożonego zamówienia, o którym mowa w ustępie powyższym, a więc wraz z danymi Klienta oraz linkiem służącym do dokonania przez Klienta płatności lub numerem konta (w przypadku płatności na konto bankowe) a także z linkiem służącym do potwierdzenia przez Klienta wszystkich elementów zamówienia na podany przez Klienta adres mailowy.
    
    6.      Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą wysłania przez Sklep Internetowy automatycznej wiadomości elektronicznej zawierającej zestawienie złożonego zamówienia wraz z danymi Klienta a w przypadku zamówień złożonych drogą telefoniczną z chwilą potwierdzenia zamówienia za pomocą otrzymanego w wiadomości email linku.
    
    7.      W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta zamówienia złożonego drogą telefoniczną w terminie 24 godzin a w przypadku braku wpłaty za zamówienie z płatnością przed wysyłką jako opcja płatności w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Sklep Internetowy zestawienia złożonego zamówienia, zamówienie zostaje przez Sklep Internetowy anulowane.
    
    8.      Sklep Internetowy przewiduje dwie formy dostawy zamówienia:
    
    a)      za pośrednictwem firm kurierskich,
    
    b)      odbiór osobisty pod adresem: Technotop Dariusz Kocik, ul. Kościuszki 33, 05-500 Piaseczno.
    
    10.  Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy zamówionych/zamówionego towaru podczas składania zamówienia.
    
    11.  Klient może anulować złożone zamówienie lub odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku płatności przed wysyłką – do chwili dokonania płatności, a w przypadku płatności przy odbiorze – do chwili nadania przesyłki przez Sklep Internetowym.
    
    12.  Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
    
    13.  W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, Sklep Internetowy może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego. W takim wypadku Konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w pkt. VIII. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sklepu Internetowego.
    
    14.  Sklep Internetowy może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku braku wpłaty za zamówiony towar w sytuacji wyboru płatności przed wysyłką – w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
    
    III. Płatności
    
    1.      Sklep Internetowy przewiduje następujące formy płatności:
    
    a)      płatność przed wysyłką:
    
            - przelew na jeden z rachunków bankowych firmy Technotop Dariusz Kocik wskazany w http://www.technotop.pl/platnosci - w tytule płatności należy podać: numer zamówienia, imię, nazwisko - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu jednego ze wskazanych rachunków bankowych,
        za pośrednictwem systemu płatności PayU.pl  - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego firmy Technotop Dariusz Kocik,
        za pośrednictwem systemu płatności Przelewy – realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego firmy Technotop Dariusz Kocik
    
    b)      płatność przy odbiorze – realizacja zamówienia rozpoczyna się bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży.
    
    2.      Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania rachunku bankowego firmy Technotop Dariusz Kocik.
    
    3.      Na cenę końcową, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, składa się należność za zamówiony towar, koszty dostawy określone w zakładce „wysyłka”: http://www.technotop.pl/wysylka oraz rabat uzyskany z wykorzystania indywidualnego kodu rabatowego lub indywidualnego kodu bonu podarunkowego.
    
    4.      Bon podarunkowy uprawnia do zakupu w Sklepie Internetowym, ma określoną wartość i termin ważności, nie można go wymienić na kwotę pieniędzy. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany przy dowolnej formie płatności zdefiniowanej w punkcie 1 niniejszego paragrafu. Cena końcowa wybranych przez Klienta towarów powinna być równa lub wyższa od wartości bonu podarunkowego. W przypadku zakupu przez Klienta towarów, których cena końcowa jest niższa od wartości bonu podarunkowego, Sklep Internetowy nie zwraca reszty. W przypadku zakupu przez Klienta towarów, których cena końcowa przewyższa wartość bonu podarunkowego, Klienta dopłaca brakującą kwotę w oparciu o jedną z przedstawionych form płatności.
    
    IV. Koszt i czas dostawy
    
    1.      Zakres terytorialny dostaw zamówienia obejmuje terytorium Polski, krajów UE oraz pozostałych krajów dostępnych do wyboru na kroku dostawy.
    
    2.      Czas realizacji zamówienia oraz dostępność towaru wskazane są w opisie towaru na stronie Sklepu Internetowego. Klient może zostać dodatkowo poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji zamówienia.
    
    3.      W przypadku zamówienia kilku produktów, w których opisie wskazano różny czas realizacji, czas realizacji całego zamówienia to najdłuższy ze wskazanych w opisie terminów.
    
    4.      W przypadku zamówienia kilku produktów czas realizacji zamówienia określony w ustępie poprzednim może zostać wydłużony o okres do trzech dni z uwagi na konieczność skompletowania całego zamówienia.
    
    5.      Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych od pracy, w których zamówienie zostało złożone.
    
    6.      Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego takich jak, np: warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe na drogach. W razie zaistnienia powyższych okoliczności, Klient będzie informowany telefonicznie lub  mailowo o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.
    
    7.      Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie firmy, przy ul. Kościuszki 33 w Piasecznie. Termin odbioru ustalany jest z Klientem za pośrednictwem poczty mailowej lub telefonicznie.
    
    8.    W przypadku dostawy za pomocą firmy kurierskiej sklep internetowy klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera dostarczającego paczkę. W przypadku, gdy produkt został uszkodzony w czasie transportu przedstawiciel firmy kurierskiej zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody.
    
    9.      Koszty dostawy określone są w zakładce "wysyłka": http://www.technotop.pl/wysylka
    
    10.      W przypadku skorzystania przez Klienta z rabatu wynikającego z wartości zamówienia, gdy Klient zwróci część zamówienia, przez co wartość pozostałej części zamówienia nie będzie go kwalifikować do powyższego rabatu, rabat nie zostaje uwzględniony, a zwracana kwota pomniejszona zostanie o wartość rabatu.
    
    V. Wymiana
    
    1.      Wymianie podlegają jedynie towary, które nie posiadają śladów używania, nie zostały zniszczone, są czyste, posiadają oryginalne oznakowanie, są kompletne, posiadają oryginalne opakowanie, co do których Klient posiada dowód zakupu.
    
    2.      Aby dokonać wymiany towaru należy skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty mailowej ze Sklepem Internetowym i ustalić czy towar docelowy jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.
    
    3.      Aby wymienić towar należy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnym oznakowaniem i dowodem zakupu na adres: Technotop Dariusz Kocik, ul. Kościuszki 33, 05-500 Piaseczno. Przesyłka musi także zawierać wypełniony i podpisany przez Klienta formularz wymiany towaru dostępny poniżej:
    

    
    4.      Koszt przesyłki wymienianego towaru ponosi Klient. Koszty dostawy towaru określone są w zakładce "wysyłka": http://www.technotop.pl/wysylka
    
    
    VI. Reklamacje i zwroty.
    
    1.      Niezgodny z zamówieniem towar, w przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad, można zwrócić w oryginalnym opakowaniu Sklepowi Internetowemu na adres: Technotop Dariusz Kocik, ul. Kościuszki 33, 05-500 Piaseczno. Reklamacja powinna zawierać: numer zamówienia, przyczynę złożenia reklamacji, dokładny opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady, imię i nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, adres mailowy. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru. W takim wypadku koszt transportu ponosi Klient. Reklamącję należy zgłosić w oparciu o znajdujący się poniżej formularz reklamacji:
    

    
    2.      Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie wymieniony na zgodny z zamówieniem, a koszty przesyłek ponosi Sklep Internetowy. Jeżeli wymiana towaru będzie niemożliwa, Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość wpłaconej kwoty obejmującej także koszty dostawy. Sklep Internetowy może zaoferować Klientowi inny produkt w zamian za zwrócony towar. W powyższym przypadku to Klient dokonuje wyboru pomiędzy zwrotem wpłaconej kwoty, a otrzymaniem innego produktu w zamian za zwrócony towar.
    
    
    VIII. Odstąpienie od umowy
    
    1.      Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez podania przyczyn, w terminie czternastu (14) dni od dnia wydania towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Klient w składanym oświadczeniu podaje rachunek bankowy na jaki ma zostać zwrócona zapłacona przez niego cena towaru. Dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie winno zostać złożone lub przesłane na adres: Technotop Dariusz Kocik, ul. Kościuszki 33, 05-500 Piaseczno lub na adres mailowy: info@technotop.pl Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu zakupów, do którego odsyłacz znajduje się poniżej.
    

    
    2.      W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Sklepowi Internetowemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży (paragon lub fakturę VAT). Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście do magazynu Technotop Dariusz Kocik, ul. Kościuszki 33, 05-500 Piaseczno. Klient proszony jest o należyte zabezpieczenie odsyłanego towaru tak, aby zapewnić brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.  
    
    3.      W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru przez Sklep Internetowy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
    
    4.      Zwrot nie będzie przyjęty w przypadku, gdy zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania. Sklep Internetowy zwraca towar Klientowi po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu go o tej okoliczności.
    
    IX. Ochrona danych osobowych
    
    1.      Zakładając konto w Sklepie Internetowym (dokonując rejestracji) Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Technotop Dariusz Kocik swoich danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin.
    
    2.    Każdy Klient, udostępniając firmie Technotop Dariusz Kocik swoje dane osobowe, wyraża także zgodę na ich przetwarzanie przez Partnerów współpracujących z firmą Technotop Dariusz Kocik.
    
    3.      Administratorem danych osobowych jest Technotop Dariusz Kocik, ul. Kościuszki 33, 05-500 Piaseczno, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem.
    
    4.     W przypadku płatności elektronicznych, obsługę transakcji realizuje spółka PayU S.A. w ramach systemu płatności „PayU.pl”, oraz spółka DialCom24 Sp. z o.o. w ramach systemu płatności „Przelewy24”  które administrują danymi osobowymi Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w serwisie http://www.payu.pl dla systemu płatności „PayU.pl” oraz w serwisie http://www.przelewy24.pl  dla systemu płatności „Przelewy24”.
    
    4.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
    
    X. Postanowienia końcowe
    
    1.      Wszystkie informacje, nazwy producentów, nazwy i zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów, marki produktów umieszczone na stronie internetowej www.technotop.pl należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie Sklepu Internetowego wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych związanych ze sprzedażą towarów. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.
    
    2.      Technotop Dariusz Kocik i Klienci zgodnie zobowiązują się, iż w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów dotyczących treści postanowień niniejszego Regulaminu i zawartych w oparciu o Regulamin umów lub ich realizacji, w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do ich polubownego rozwiązania, w szczególności poprzez wszczęcie stosownych negocjacji.
    
    3.      W przypadku nie osiągnięcia porozumienia co do sposobu rozwiązania sporu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego punktu, spory będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
    
    4.      Technotop Dariusz Kocik ma prawo zmieniać treść niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach oraz o terminie rozpoczęcia obowiązywania nowej wersji Regulaminu zamieszczane będą na stronie internetowej www.technotop.pl. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do akceptacji aktualnej wersji Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy nie wpływa na treść zawartych już umów sprzedaży. Obowiązująca przy zawieraniu umowy sprzedaży jest treść Regulaminu zaakceptowana przez Klienta przy składaniu zamówienia.
    
    5.      Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.technotop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

53